Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez „EUROBUSY”

§1
Zasady ogólne:

 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę EUROBUSY, zwaną dalej Zleceniobiorcą, w procesie świadczenia usług, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek na rzecz jej klientów, zwanych dalej Zleceniodawcami (lub Zleceniodawcą, Nadawcą).
 2. EUROBUSY wykonuje przedmiot zlecenia, jakim jest przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek, samodzielnie oraz przy pomocy swoich partnerów.

§2
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Adres – oznaczenie adresata przesyłki oraz miejsca doręczenia wskazanego przez nadawcą.
 2. Adresat – podmiot określony przez nadawcą jako odbiorca przesyłki zawierający także umowy w imieniu Zleceniobiorcy.
 3. Doręczenie – wydanie przesyłki adresatowi , a w przypadkach określonych prawem także innej osobie.
 4. Nadanie – polecenie doręczenia przesyłki.
 5. Zleceniodawca, Nadawca – podmiot , który zawarł umową o świadczenie usług pocztowych.
 6. przesyłka – rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez Zleceniobiorcą w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi.
 7. przesyłka z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratą, ubytek zawartości lub uszkodzenie Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcą.

§3
Umowa o świadczenie usług pocztowych :

 1. Umowa o świadczenie usług pocztowych zostaje zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą w momencie podpisania przez Zleceniodawcą aktualnie stosowanego przez Zleceniobiorcą listu przewozowego.
 2. Przed podpisaniem listu przewozowego, Zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zleceniodawca zlecając przewóz potwierdza równocześnie znajomość niniejszego regulaminu.

§4
Tryb doręczania przesyłek :

 1. Zleceniodawca zgłasza (telefonicznie, formularz zgłoszenia na stronie www.eurobusy.com ), do Zleceniobiorcy chęć nadania przesyłki.
 2. Czas doręczenia przesyłek jest uzgadniany indywidualnie podczas przyjmowania zlecenia.
 3. Za „dzień nadania” uznaje się dzień odbioru paczki od Zleceniodawcy.
 4. Przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy odbywa się na podstawie listu przewozowego.
 5. Przesyłka doręczana jest do rąk własnych adresata lub do osoby przez niego wskazanej. Jeśli adresatem jest osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, przesyłka doręczana jest osobie upoważnionej u adresata do odbioru korespondencji.
 6. W razie odmowy przyjęcia przesyłki przez adresata, jest ona zwracana Zleceniodawcy.
 7. W celu doręczenia przesyłki Zleceniobiorca może dokonać dodatkowo następujących czynności na wniosek adresata:
  Doręczyć przesyłką pod inny adres, wskazany przez adresata,

§5
Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki :

 1. Zleceniodawca jest zobowiązany wydać Zleceniobiorcy przesyłką w stanie umożliwiającym jej prawidłowy i bezkolizyjny przewóz oraz dołączenie jej bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Opakowanie powinno w spełniać następujące wymagania:
  a) Stanowić szczelne zamknięcie i zabezpieczenie przesyłki
  b) Mieć odpowiednią wytrzymałość
  c) Uniemożliwiać dostąp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów
  d) Jeśli wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, powinno być opisane lub oznakowane w następujący i czytelny sposób: „uwaga szkło”, „nie przewracać”, „góra / dół”, „nie ugniatać” itp. W przypadku braków w opakowaniu czy zabezpieczeniu przesyłki Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia jej do przewozu.
 3. Przedmioty przewożone, za które w przypadku uszkodzenia Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności:
  a) Przedmioty szklane.
  b) Wszelkiego rodzaju produkty spożywcze.

§6
Wyłączenia przedmiotowe :

 1. Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu:
  a) przesyłek zawierających rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodą na osobie lub mieniu, w tym: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicją, tytoń, papierosy
  b) przesyłek zawierających zwierzęta,
  c) przesyłek zawierających zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
  d) przesyłek zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek walory zbywalne,
  e) Innych przesyłek, których przewóz jest zakazany w świetle przepisów obowiązującego prawa.
 2. Po przyjęciu przesyłki do przewozu Zleceniobiorca może otworzyć ją w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy zawartym w liście przewozowym.
 3. W razie przewożenia towarów wymienionych w punkcie 1 może nastąpić konfiskata zakazanych przedmiotów.

§7
Oznakowanie przesyłki przez Zleceniodawcą :

 1. Zleceniodawca umieszcza na przesyłce lub na jej opakowaniu adres i dane adresata, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres powinien być napisany czytelnie, bez skreśleń, bez śladów wycierania. Adres powinien zawierać bezwzględnie kod pocztowy adresata, a także numer telefonu.

§8
Wyłączenie odpowiedzialności Zleceniobiorcy :

 1. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w doręczeniu lub zwrot przesyłki w następujących przypadkach:
  a) Jeżeli adresat zmieni miejsce zamieszkania bądź siedzibą,
  b) przesyłka została źle zaadresowana,
  c) Jeżeli faktyczna zawartość przesyłki nie jest zgodna z zawartością deklarowaną przy nadaniu.
 2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za utratą, ubytek lub uszkodzenie przesyłki bądź opóźnienie w jej doręczeniu w przypadku, gdy było to spowodowane siłą wyższą lub stanem wyższej konieczności w rozumieniu przepisów prawa .

§9
Otwarcie przesyłki:

 1. Zleceniodawca zostaje poinformowany, iż Zleceniobiorca oraz organów uprawnione mogą otworzyć i sprawdzić zawartość przesyłki. W razie znalezienia w przesyłce towarów zakazanych może nastąpić ich konfiskata.

§10
Odpowiedzialność Zleceniobiorcy:

 1. Za utratą przesyłki z zadeklarowaną wartością przysługuje odszkodowanie w wysokości żądanej przez Zleceniodawcą, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki.
 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za szkodą polegającą na utracie korzyści lub przewidywanych zysków lub dochodów przez Zleceniodawcą, adresata lub osoby trzecie.
 3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 , do wysokości £ 25.00 (dwadzieścia pięć funtów lub równowartość w złotówkach po kursie dnia) wypłaca Zleceniobiorca, a powyżej tej kwoty właściwa instytucja ubezpieczeniowa.
 4. W przypadku, gdy Zleceniobiorca wypłaci Zleceniodawcy odszkodowanie za uszkodzoną lub utraconą przesyłką odpowiadające jej wartości, Zleceniodawca jest zobowiązany do wydania Zleceniobiorcy uszkodzonej przesyłki lub jej pozostałości. Zleceniobiorca w takiej sytuacji staje się właścicielem przesyłki lub pozostałości po przesyłce.

§11
Ubezpieczenie przesyłki:

 1. W zależności od zadeklarowanej wartości przesyłki Zleceniodawca jest zobowiązany do uiszczenia stosownych opłat.
 2. W przypadku, gdy wartość przesyłki przekracza £ 25.00 (dwadzieścia pięć funtów lub równowartość w złotówkach po kursie dnia), Zleceniodawca jest zobowiązany do jej ubezpieczenia poprzez wpisanie na liście przewozowym w rubryce „wartość ubezpieczenia” rzeczywistej wartości przesyłki. W takim przypadku Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystąpienia w imieniu Zleceniodawcy do instytucji ubezpieczeniowej, która będzie ubezpieczać przesyłką. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw do zawarcia przedmiotowej umowy w jego imieniu. Jeżeli w rubryce „wartość ubezpieczenia” nie jest wpisana żadna kwota, Zleceniodawca i Zleceniobiorca ustalają, iż wartość przesyłki nie przekracza £ 25.00 ).

§ 12

 1. Reklamacje zgłasza się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w formie pisemnej.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko, bądź nazwą firmy oraz adres zamieszkania, albo siedzibą nadawcy lub adresata zwanego „reklamującym”,
  b) Rodzaj reklamowanej przesyłki,
  c) Uzasadnienie reklamacji,
  d) Kwotą odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,
  e) Podpis reklamującego.
 3. Termin składania reklamacji to 14 dni od daty dostarczenia przesyłki.

§ 13
Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy .
 2. Zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed nadaniem przesyłki.
 3. Zleceniodawca akceptuje warunki w/w regulaminu składając zlecenie.